18 lipca 2017

Historia zboru

Są lata pięćdziesiąte XX wieku. W tym czasie na „ziemie odzyskane”, na których znajduje się również Kłodzko, zostaje przesiedlonych wielu repatriantów z kresów wschodnich.

Pośród przesiedlanej ludności są również pojedynczy chrześcijanie, między innymi z dzisiejszej Ukrainy (Wołynia), Syberii i Kazachstanu. Kiedy przybyli na nowe miejsca nikt z nich nie znał adresów, nazwisk czy miejscowości, w których zgromadzali się ewangelicznie wierzący, lecz Duch Święty przyszedł z pomocą i poprowadził jednych ku drugim.

Skutkiem Bożego prowadzenia były spotkania modlitewne organizowane w domach chrześcijan. Po pewnym czasie nawiązano również kontakt ze Zborami w Nysie, Opolu, Wrocławiu, Legnicy oraz na Górnym Śląsku.

Do zawiązania się Zboru, Pan użył brata Kazimierza Moraczewskiego z Polanicy-Zdroju. Brat Kazimierz był pierwszym przełożonym – pastorem, którego gorliwa praca na niwie Pańskiej wniosła wiele błogosławieństwa w życie młodej chrześcijańskiej społeczności. Przez kilka lat od momentu zawiązania się Zboru, pracę Pańską wspierali bracia z Górnego Śląska i Legnicy, między innymi Kazimierz Poręba, Antoni Wołk i Michał Jawdyk.

W roku 1976 Wszechmogący Pan, odwołał do niebiańskiego domu swego wiernego sługę brata Kazimierza Moraczewskiego. W tym samym roku nawrócił się brat Krzysztof Kwiecień, którego Pan w niedługim czasie powołał do służby pastora.

W latach siedemdziesiątych nabożeństwa miały charakter spotkań domowych i odbywały się w każdym tygodniu miesiąca w innym miejscu Kotliny Kłodzkiej.

W roku 1980 dzięki uprzejmości braterstwa Janiny i Stanisława Gałowskich, spotkania przeniesiono na stałe do ich domu, we wsi Żelazno (siedem kilometrów od Kłodzka). Społeczności u braterstwa Gałowskich odbywały się przez okres dwunastu lat do roku 1992.

Zbór w Żelaźnie, (bo tak go w tym czasie nazywano), pozostanie w naszej pamięci jako miejsce, w którym po raz pierwszy w ChWZ, odbywały się kolonie i kilkudniowe spotkania młodzieżowe zwane „kursami”. Wielu uczestników tamtejszych spotkań jest dzisiaj Bożymi sługami w wielu chrześcijańskich Zborach w Polsce.

Dzięki szczególnemu Bożemu kierownictwu w 1992 roku zbór otrzymał od władz Miasta Kłodzka pomieszczenie w samym centrum starego miasta (Rynek). Z uwagi na charakterystyczny styl architektury tego pomieszczenia, potocznie nazywano je „katakumbami”. Sala zaadoptowana na miejsce zgromadzeń, znajdowała się w sąsiedztwie jednej z najstarszych kłodzkich kamienic z okresu XVII w znanej dziś, jako „Apteka pod Murzynem”.

Tako oto pierwsze nabożeństwo w nowym miejscu odbyło się w czerwcu 1992 roku. Przez okres jedenastu lat tzw. “katakumby” służyły za salę modlitwy. W tym miejscu Zbór przeżył wiele błogosławionych chwil w czasie licznych spotkań, zjazdów oraz innych okoliczności, podczas których przejawiała się moc Bożego Błogosławieństwa wypływającego z ręki Pana Jezusa Chrystusa.

W 2003 roku, na skutek poważnej awarii technicznej, Zbór był zmuszony opuścić „katakumby”. Miejsce to nie nadawało się już do dalszego użytkowania lub remontu, dlatego przez okres dwóch lat nabożeństwa odbywały się w „Klubie Seniora”, usytuowanym nieopodal dotychczasowego miejsca zgromadzeń tj. przy ul. Armii Krajowej.

Wskutek kierownictwa Ducha Świętego, Pan Bóg wskazał kłodzkiemu Zborowi nowe miejsce zgromadzeń w innej dzielnicy miasta tj. na Osiedlu Kruczkowskiego. Wszystko po to abyśmy mogli kontynuować i zarazem rozwijać służbę dla jego Chwały. Poprzez Boże potwierdzenia o wyborze miejsca zgromadzeń (tj. wcześniejsze modlitwy w miejscu nowego Domu Modlitwy oraz pomoc i kierownictwo Pana w sprawie spłacenia i sfinansowania budowy) mieliśmy wyraźne świadectwo, że jesteśmy we właściwym miejscu.

Rozwój, funkcjonowanie oraz służby Kłodzkiego Zboru

W latach siedemdziesiątych na nabożeństwa uczęszczało około dwadzieścia osób, a w latach osiemdziesiątych liczba ta wzrosła do trzydziestu pięciu. Obecnie na nabożeństwa uczęszcza od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu osób.

Służba Bożego Słowa

Aktualnie służbę Słowa prowadzą bracia: Krzysztof Kwiecień (pastor Zboru) i Waldemar Kempski (zastępca pastora). Brat Tadeusz Rasławski prowadzi służbę diakonów. Jako kaznodzieje Bożego Słowa włączają się bracia: Arkadiusz Pacan, Robert Bartlewski, Janusz Kustra, Paweł Targosz i Jan Stypuła.

W ramach braterskiej współpracy i gościnności na przestrzeni ostatnich 25 lat kłodzki Zbór odwiedziło wielu braci i sióstr z Polski oraz z poza jej granic (z ponad 20 państw świata).

Służba duszpasterska wśród dzieci i młodzieży

W ramach regularnej pracy ewangelizacyjnej z dziećmi i młodzieżą prowadzona jest szkoła niedzielna oraz spotkania dla młodzieży wewnątrz zboru. W ramach zajęć pozalekcyjnych, dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach integracyjnych, np: „ferie razem”, „wesoły festiwal”, wspólne wycieczki itp.

Organizowane są również doroczne konferencje młodzieżowe o charakterze ogólnopolskim. dla grupy studenckiej (w miesiącu wrześniu).

Służba charytatywna wśród dzieci

Od roku 1999 organizowana jest także akcja charytatywna, w ramach Międzynarodowej Misji Samaritan’s Purse. W Polsce znanej jako projekt ewangelizacyjny „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Ta ogólnoświatowa akcja jest skierowana głównie do dzieci z rodzin mniej zamożnych. W tym przypadku rejonem, do którego dociera kłodzki Zbór, jest teren Powiatu Kłodzkiego. Od 1999 do 2014 roku za pośrednictwem akcji charytatywnej „GN” ponad 4,5 tysiąca dzieci oraz ich rodziców z terenu Powiatu Kłodzkiego mogło usłyszeć przesłanie Dobrej Nowiny. W ramach kontaktów z dziećmi i młodzieżą w regionie, po akcji „GN” organizowano wspólne spotkania ewangelizacyjno-integracyjne przy obiekcie kłodzkiego Zboru ChWZ.

Współpraca z misją w Ugandzie (Afryka)

Od 2008 roku kłodzki Zbór włącza się również do projektu pomocy i wsparcia dla sierot i wdów w Zachodniej Ugandzie ( Afryka). Pomoc dla Ugandy polega na bieżącym wsparciu materialnym placówek misyjnych w regionach wiejskich. Raz do roku w kłodzkim Zborze odbywają się spotkania sprawozdawczo-integracyjne z udziałem przedstawicieli misji w Ugandzie (zarówno polskich wolontariuszy jak i misjonarzy ugandyjskich).

Misja i ewangelizacja – Zakłady Karne

Od ponad dwudziestu lat w ramach służby misyjnej przy kłodzkim Zborze prowadzona jest chrześcijańska Misja Więzienna. Ta ewangelizacyjna posługa adresowana jest przede wszystkim do osób skazanych przebywających na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku.

W ramach wymienionej misji prowadzona jest regularna służba wśród skazanych. Na terenie obu kłodzkich oddziałów ZK odbywają się cotygodniowe spotkania wokół Bożego Słowa, ewangelizacje oraz koncerty muzyki chrześcijańskiej. Prowadzone są odwiedziny indywidualne, oraz doradztwo duchowe w ciągu tygodnia dla skazanych, którzy pragną podążać za Jezusem Chrystusem.

Od kilku lat trwa także współpraca z Ośrodkiem Misyjnym w Bielawie. Od 2008 w imieniu ChWZ kłodzki Zbór organizuje doroczne konferencje szkoleniowo-integracyjne dla chrześcijan pracujących wśród osób skazanych, uzależnionych i bezdomnych. W konferencjach biorą udział chrześcijanie wielu denominacji ewangelikalnych z całego kraju oraz niejednokrotnie goście zagraniczni. Koordynatorem dorocznych konferencji oraz kapelanem Kłodzkiej Misji Więziennej jest Andrzej Kulita.

Dystrybucja Nowych Testamentów

Przy kłodzkim Zborze Funkcjonuje także Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów, który w ramach misji rozpowszechniania Bożego Słowa dociera z Nowymi Testamentami min. do hoteli, szpitali, szkół, jednostek wojskowych, zakładów karnych oraz innych obszarów zawartych w statucie MSG.

Konferencja rodzin chrześcijańskich

Od 2011 roku w okresie miesiąca czerwca Kłodzki Zbór jest organizatorem konferencji integracyjnej poświeconej tematyce chrześcijańskiej rodziny. W konferencji biorą udział lokalni chrześcijanie ( Zbór ChWZ Kłodzko, EWZ Walim) oraz Zbór ChWZ Czechowice-Dziedzice.

Misja Nadziei w Polanickim Szpitalu

Od ok. 5 lat rozwijamy współpracę z polanickim Specjalistycznym Centrum Medycznym w ramach projektu misyjnego ewangelizacji dzieci – „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Natomiast od roku 2013 na prośbę władz polanickiego Szpitala oraz kierownictwa Kliniki Medycyny Paliatywnej kłodzki Zbór cyklicznie odwiedza ww. Klinikę ( przy SCM) niosąc pocieszenie i modlitwę dla tamtejszych pacjentów oraz wsparcie duchowe dla personelu medycznego.

Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Kłodzku i Krosnowicach

Kłodzki oraz krosnowicki Ośrodek Socjoterapeutyczny również od wielu lat był miejscem odwiedzin przez nasz Zbór w ramach misji „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Od roku 2013 trwa budowanie regularnej współpracy z tymi placówkami – są to okolicznościowe spotkania oraz zajęcia z zakresu profilaktyki przeznaczonej dla młodzieży.